Dầu lạnh Suniso 4GS

Tài liệu kỷ thuật Dầu lạnh Suniso
SUNISO 3GS
SUNISO 4GS
SUNISO 5GS
Tỉ trọng
15°C
g / cm3
0.909
0.915
0.921
Màu
ASTM
L0.5
L1.0
L1.0
tính nhớt
40°C
mm 2 / s
29.5
54.9
94.6
tính nhớt
100°C
mm 2 / s
4.31
5.97
7.78
Điểm sáng
COC
°C
178
188
208
đổ Point
°C
-40
-35
-27.5
Tổng số axit
mgKOH / g
0.01
0.01
0.01
anilin Point
°C
75.4
79.8
80.4
Nước
ppm
20
20
20
floc Point
°C
-53
-46
-35
Đối với lĩnh vực sau khi thị trường và dịch vụ, Suniso GS dầu có sẵn trong 200L Drum và 20L Thùng Can. Gói đặc biệt của Carton Case (4L Can x 6) cũng có sẵn

1.815.000 

Quantity